ਈਡੋ ਇੱਕ ਬਣਾਉਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ 1907 ਵਿੱਚ ਐੱਸਪੇਰਾਂਤੋ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਈਡੋ ਦਾ ਝੰਡਾ

ਵਰਨਮਾਲਾ ਸੋਧੋ

ਵਿਆਕਰਨ ਸੋਧੋ

ਪਾਠ ਸੋਧੋ

ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ ਸੋਧੋ