ਈਡੋ ਇੱਕ ਬਣਾਉਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ 1907 ਵਿੱਚ ਐੱਸਪੇਰਾਂਤੋ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਈਡੋ ਦਾ ਝੰਡਾ

ਵਰਨਮਾਲਾ

ਸੋਧੋ

ਵਿਆਕਰਨ

ਸੋਧੋ

ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ

ਸੋਧੋ