ਈਡੋ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 'a' ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ "a" ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ "i" ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  • bona - ਚੰਗਾ
  • bela - ਸੁਹਣਾ

ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ:

  • blanka - ਚਿੱਟਾ
  • blanki - ਚਿੱਟੇ
  • reda - ਲਾਲ (ਇਕ ਵਚਨ)
  • redi - ਲਾਲ (ਬਹੁ ਵਚਨ)
  • blua - ਨੀਲਾ
  • blui - ਨੀਲੇ