ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਐਡੀਟਰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਵਿਕੀਲਿਖਤ ਤੋਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।