ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਬੰਟੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.