ਨਿੱਜੀ ਪੜਨਾਂਵਸੋਧੋ

  • Je - ਮੈਂ
  • Tu - ਤੂੰ
  • Il - ਉਹ (ਪੁਲਿੰਗ)
  • Elle - ਉਹ (ਇਲਿੰਗ)
  • Nous - ਅਸੀਂ
  • Vous - ਤੁਸੀਂ
  • Ils - ਉਹ (ਪੁਲਿੰਗ - ਬਹੁਵਚਨ)
  • Elles - ਉਹ (ਇਲਿੰਗ - ਬਹੁਵਚਨ)
  • On - ਆਪਾਂ

ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵਸੋਧੋ