ਐੱਸਪੇਰਾਂਤੋ ਇੱਕ ਬਣਾਉਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਲੁਦਵਿਕ ਜ਼ਾਮੇਨਹੋਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐੱਸਪੇਰਾਂਤੋ ਦਾ ਝੰਡਾ

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਧੋ

ਵਿਆਕਰਨ ਸੋਧੋ