ਐੱਸਪੇਰਾਂਤੋ ਦਾ ਝੰਡਾ

ਐੱਸਪੇਰਾਂਤੋ ਇੱਕ ਬਣਾਉਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਲੁਦਵਿਕ ਜ਼ਾਮੇਨਹੋਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀਸੋਧੋ

ਵਿਆਕਰਨਸੋਧੋ