ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 26 ਅੱਖਰ ਹਨ:

ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z